Lapsevanemale

Üldine teave

Lasteaed Pesamuna võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

Lasteaia õppekava aluseks on riiklik alushariduse õppekava, mille alusel on koostatud Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna õppekava.

Teemade valiku määravad looduses toimuvad muutused, rahvakalendri tähtpäevad, ühiskondliku elu sündmused, lapsi huvitavad teemad.

Temaatilist õppe- ja kasvatustegevust planeerib lasteaiaõpetaja, kuid lähtub seejuures lapse tegevusest (laps vaatleb ja uurib, kuulab, kõneleb, modelleerib jne).

Lapsel kujuneb arusaamine maailmast, mis toetub tema enda kogemusele.

Lasteaial on õppe- ja kasvatustegevuse arendamiseks, analüüsimiseks ja juhtimiseks vajalike otsuste vastuvõtmiseks pedagoogiline nõukogu.

Alaliselt tegutseb hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele, ning luua koostöös personaliga lasteaia edukaks kulgemiseks vajalikud tingimused.

Lasteaia eripära: oleme Tervist Edendav lasteaed.